CONDICIONS GENERALS DE VENDA.

I. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents condicions generals de venda s’aplicaran a les operacions de compravenda de productes i serveis entre Guarespa, S.L. (d’ara endavant, “GUARESPA”) i els seus clients (d’ara endavant, “Client”).

El Client accepta expressament la totalitat dels termes de les condicions generals de venda, tenint ple coneixement del seu contingut en haver-les acceptat en el procediment de registre de client realitzat a través de la web de Guarespa o Guarespa Store, a més de trobar-se publicades en el següent enllaç: https://guarespa.com/condicions-venda

S’entendran així mateix acceptades pel Client, amb caràcter general, en realitzar qualsevol comanda a GUARESPA.

Les presents condicions generals de venda exclouen l’aplicació de qualssevol condicions generals de compra pròpies del Client.

Les operacions de compravenda entre GUARESPA i el Client es complementaran, en el seu cas, per les Condicions Particulars que puguin pactar-se expressament entre les parts, mancant de valor, amb caràcter general, qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament per escrit.

II. COMANDA

Una vegada finalitzat el procediment de registre en el nostre sistema, el Client pot cursar la seva comanda a través dels següents mitjans:

 • Comerç electrònic: A través de la pàgina web store.guarespa.com, seguint el procediment de compra establert.

 • Per telèfon: Trucant-nos al 931 22 43 25 de dilluns a divendres no festius de 9h a 14h i 16h a 19h.

 • Per escrit: Mitjançant correu electrònic a store@guarespa.com.

La realització de la comanda per part del Client suposa la plena acceptació dels preus, de la descripció dels productes a la venda i de les presents condicions generals de venda. Totes les comandes estan subjectes a la disponibilitat d’aquests. Perquè la comanda es consideri efectiu ha de rebre l’acceptació expressa per part de GUARESPA. Les comandes efectuades a través del comerç electrònic es regiran per les condicions indicades en el sistema creat a aquest efecte.

III. PREU

Els preus de venda es troben fixats en Euros (€) i inclouen IVA o qualsevol altre impost, taxa o dret, els quals també es repercutiran posteriorment en la factura amb els corresponents tipus impositius legalment fixats.

El preu no inclou l’assessorament, instal·lació, formació o un altre tipus de suport tècnic, més que l’especificat en les normes de garantia descrites en aquestes mateixes condicions generals de venda.

Els preus inclosos en el comerç electrònic de Guarespa estan subjectes a variacions sense previ avís, inclusivament les seves especificacions tècniques.

En el supòsit que el Client efectués una comanda de productes amb preu erroni, Guarespa li comunicarà el preu correcte i, en el seu cas, la seva acceptació a cursar la comanda, sempre que el Client el confirmi expressament amb el preu correcte.

Els preus de les ofertes, pressupostos, proformas i reserves, tindran un termini màxim de 24h de vigència, podent variar, prèvia notificació al client, en cas d’error, variació de cotització o conveni entre Guarespa i Client.

IV. FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT

El Client podrà realitzar el pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, PayPal o Bizum sense perjudici d’altres formes especials de pagament que puguin pactar-se amb el Client.

GUARESPA es reserva el dret de rebutjar transaccions o mètodes de pagament que generin dubtes sobre la seva validesa o legalitat.

En el cas que GUARESPA hagi autoritzat condicions de crèdit al client, no es considerarà realitzat el pagament fins que GUARESPA disposi de l’import total.

Els imports vençuts i no abonats pel Client reportaran, des de la data del seu venciment, un interès de demora del 2% mensual. L’import es considerarà vençut quan, aconseguida la data de venciment de la factura, aquest no hagi estat satisfet íntegrament. Seran de compte del client les despeses produïdes per l’impagament. Les factures d’interès de demora i devolució bancària, s’abonaran al comptat. GUARESPA podrà aplicar qualsevol import que rebi del client a qualsevol factura vençuda anterior, podent destinar el cobrament, en primer lloc, a cobrir costos, despeses i interessos de demora, si n’hi hagués, i, en últim lloc, al principal del deute.

El Client presta el seu consentiment al fet que GUARESPA emeti les seves factures en format electrònic.

V. ENVIAMENTS I TRANSPORT

L’enviament del material es realitzarà en l’adreça indicada pel client en el moment d’efectuar la compra. Si el Client no indiqués l’adreça d’enviament s’emprarà la registrada en la nostra base de dades d’alta de clients.

Perquè una mercaderia surti en les expedicions de transport del dia, la comanda realitzada pel client haurà d’estar confirmat, pagat i comprovat abans de les 14h del mateix dia.

El termini de lliurament serà, com a norma general, de 24 hores en Península Espanyola. Per a informació més concreta de les condicions i de la resta de destins es consultarà prèviament al Departament Comercial. Les agències de transport amb les quals treballem són principalment SEUR, DHL, VIAXPRESS, PALIBEX I CORREUS EXPRESS. GUARESPA es reserva el dret de triar en cada cas la companyia més adequada per a oferir el millor servei al Client.

Els terminis assenyalats tenen un caràcter estimatiu i no vinculant. GUARESPA posarà tots els mitjans per a realitzar el lliurament dels productes dins del termini establert. El retard en el compliment dels terminis no donarà dret al Client a exigir danys directes o indirectes ni cap indemnització, rebutjar la comanda o suspendre el compliment de qualsevol obligació, especialment, la del pagament.

Els serveis de transport i les tarifes associades als mateixos són els següents:

ZONA DE LLIURAMENT COMANDES INFERIORS A 250 € COMANDES IGUALS O SUPERIORS A 250 €
Península Espanyola fins 1 kg: 6,35 € Gratuït
d’ 1 a 5 kg: 7,46 €
de 5 a 10 kg: 8,26 €
de 10 a 15 kg: 9,7 €
de 15 a 20 kg: 12,17 €
de 20 a 25 kg: 14,63 €
de 25 a 30 kg: 17,07 €
a partir de 30 kg: CONSULTAR

GUARESPA posa a la disposició del Client el nou servei de lliurament de mercaderia realitzat per SEUR per a rebre les comandes en dissabte. El cost d’aquest servei especial és de 12 € + IVA, i està condicionat a un pes màxim de la comanda de 10 kg i una base imposable igual o superior a 200 €. Els lliuraments es realitzaran segons les condicions del servei de SEUR 13:30 amb lliurament el dissabte. Servei disponible per al territori peninsular espanyol. En cas d’incompliment del termini de lliurament pactat, la indemnització consistirà en la devolució dels ports satisfets pel client. No es considerarà incompliment del termini de lliurament el causat per l’absència o el canvi de domicili del destinatari, destinatari o adreça desconeguts, tancament per vacances, lliuraments fora de termini en segon intent d’entrega, causes de força major o cas fortuït o altres no imputables a l’empresa de transports.

VI. RECEPCIÓ

És obligació del Client comprovar en el moment de la recepció de la mercaderia, que el lliurament es correspon amb la comanda sol·licitada, figura en factura i és correcta en la seva presentació, estat, documentació i embalatge. Només s’admetran reclamacions referent a això, en el cas d’enviaments realitzats per agència de transport en les 24 hores següents a la seva recepció per part del Client. Qualsevol deficiència en l’embalatge extern haurà de quedar reflectida en l’albarà de lliurament del transportista en el moment del lliurament. No es podrà reclamar cap mal intern transcorreguts 7 dies naturals, com ve recollit en la Llei 15/2009, d’11 de novembre, del contracte de transport terrestre de mercaderies; Capítol V, Article 60.

La negativa injustificada a acceptar els productes, segons la modalitat de lliurament pactat, facultarà a GUARESPA a consignar-los a favor del Client, sense perjudici dels drets de crèdit que GUARESPA ostenti enfront d’aquest pel pagament del preu corresponent.

L’ajornament de l’expedició de la comanda de lliurament haurà de confirmar-se per escrit i sempre que la mercaderia no hagi estat lliurada al transportista per a la seva distribució. Una vegada enviada la mercaderia, no s’acceptarà cap mena de cancel·lació de la comanda o ajornament de lliurament.

VII. TRANSFERÈNCIA DE LA PROPIETAT I RISCOS

El risc per pèrdua o danys en la mercaderia es transmet al client, des del moment que es produeix el lliurament en el domicili indicat en la comanda. Quan el client es fa càrrec del transport (ports per compte del client), la possessió i risc per pèrdues o danys es considerarà transmesos des del moment de l’embarqui dels productes amb destinació al lloc de lliurament.

VIII. DEFECTES DE QUALITAT/QUANTITAT

El Client haurà d’inspeccionar els productes per a determinar l’existència de qualsevol defecte de qualitat en aquests, com ara diferències entre el producte demanat i lliurat, danys o desperfectes externs, trencament de precintes de garantia, etc.; així com defectes en la quantitat respecte a la comanda, ja sigui per excés o per defecte.

El Client haurà de posar en coneixement de GUARESPA en el termini de 24h des de la recepció l’existència d’aquests defectes de qualitat i/o quantitat.

Transcorregut aquest termini sense haver realitzat la reclamació s’entendrà que la mercaderia ha estat rebuda pel Client en perfecte estat de qualitat i quantitat.

En el cas que es determini la procedència de la reclamació es procedirà a esmenar els defectes de qualitat i/o quantitat pel Departament de Postvenda.

IX. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES

La Devolució Comercial haurà de ser tramitada sempre a través dels nostres serveis online.

El Client podrà retornar el producte durant els 60 dies naturals posteriors a la compra, sempre que el producte no hagi estat desprecintat del seu embalatge original, utilitzat, muntat en un altre equip o instal·lació, o subjecte a desmuntatge aliè a GUARESPA. Els productes de les marques X-One, iggual i ONAJI tenen un termini de devolució de 90 dies naturals en els mateixos termes citats.

La Devolució Comercial no serà aplicable als productes d’ocasió, productes per encàrrec, llicències electròniques ni configuracions a mesura sol·licitades pel Client.

El Client disposa de 7 dies naturals, des de la confirmació del nostre sistema, perquè el producte arribi a GUARESPA a ports pagats (a càrrec del Client) i amb la identificació externa del nostre número d’autorització. Transcorregut aquest termini, la petició es desestimarà.

Si el producte no compleix amb les condicions de Devolució Comercial, el Client disposarà de 15 dies per a recollir de GUARESPA el seu producte a ports deguts (a càrrec del Client) des que li sigui comunicada la desestimació. La demora en la recollida del producte, una vegada superat el termini de 15 dies, reportarà un cost afegit en concepte de magatzematge de 3 €/dia. GUARESPA podrà retenir el producte fins al complet pagament de les quantitats degudes. Una vegada transcorreguts 90 dies des de la comunicació de la desestimació, GUARESPA podrà, a més, exigir la retirada immediata del producte, previ abonament de les despeses d’enviament i magatzematge.

Si el producte compleix amb les condicions de devolució comercial s’originarà un saldo a favor del Client per a futures compres a GUARESPA equivalent al preu de venda actual del producte, sempre que aquest preu no excedeixi del pagat pel Client. En aquest últim cas, el saldo a favor del Client serà igual al preu pagat originàriament per aquest producte. Aquest saldo es farà efectiu en un termini inferior a 5 dies laborables.

X. DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES PER DESISTIMENT CLIENT FINAL

La Devolució haurà de ser tramitada sempre a través dels nostres serveis online.

El Client podrà retornar el producte durant els 45 dies naturals posteriors a la compra, sempre que el producte es lliuri amb el seu embalatge original i elements que l’acompanyaven en el moment de la compra. El producte ha de funcionar correctament i no presentar marques d’ús.

La Devolució no serà aplicable als productes d’ocasió, productes per encàrrec, programari, llicències, consumibles, piles, bateries, productes de salut, ni configuracions a mesura sol·licitades pel Client.

El Client disposa de 7 dies naturals, des de la confirmació del nostre sistema, perquè el producte arribi a GUARESPA a ports pagats i amb la identificació externa del nostre número d’autorització. Transcorregut aquest termini, la petició es desestimarà.

Si el producte no compleix amb les condicions de Devolució, el Client disposarà de 15 dies per a recollir de GUARESPA el seu producte a ports deguts (a càrrec del Client) des que li sigui comunicada la desestimació. La demora en la recollida del producte, una vegada superat el termini de 15 dies, reportarà un cost afegit en concepte de magatzematge de 3 €/dia. GUARESPA podrà retenir el producte fins al complet pagament de les quantitats degudes. Una vegada transcorreguts 90 dies des de la comunicació de la desestimació, GUARESPA podrà, a més, exigir la retirada immediata del producte, previ abonament de les despeses d’enviament i magatzematge.

Si el producte compleix amb les condicions de devolució s’originarà un saldo a favor del Client per a futures compres a GUARESPA, aplicant una depreciació en funció de l’estat del producte, al preu de venda actual del producte, sempre que aquest preu no excedeixi del pagat pel Client. En aquest últim cas, el saldo a favor del Client serà igual al preu pagat originàriament per aquest producte. Aquest saldo es farà efectiu en un termini inferior a 5 dies laborables.

XI. CONDICIONS DE GARANTIA

La garantia dels productes adquirits pel Client de GUARESPA que amb posterioritat siguin distribuïts a consumidors i usuaris serà gestionada directament entre el Client i aquests consumidors i usuaris finals.

El Client haurà de complir amb les condicions establertes en el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres normes complementàries.

GUARESPA posa a la disposició del Client la informació detallada pels fabricants sobre aquells productes que comptin amb una xarxa d’Assistència Tècnica pròpia autoritzada, quedant subjectes en tal cas a les condicions i procediments de garantia establertes per aquests.

Fora d’aquests supòsits, GUARESPA ofereix al Client, com a regla general, una garantia de 2 anys en la venda de productes nous. Aquells l’origen dels quals sigui el magatzem d’ocasió (en factura, Magatzem 33) tindran 1 any de garantia. El període de garantia s’inicia el dia en què s’adquireix el producte.

La garantia es presta al Client titular de la factura de compra, no podent ser transferida.

La garantia cobreix únicament els defectes de fabricació del producte.

La tramitació de la garantia haurà de dur-se a terme a través del portal web de GUARESPA.

Una vegada obtingut el corresponent número de RMA (“Return Merchandise Authorization” o “Autorització de Retorn de Mercaderia”) el Client haurà d’enviar el producte defectuós a les instal·lacions de GUARESPA. L’import de l’enviament serà satisfet pel Client.

GUARESPA no acceptarà cap enviament que no hagi estat prèviament autoritzat mitjançant l’assignació d’un número de RMA pel nostre servei de Postvenda.

Amb la finalitat de reduir els terminis de tramitació, una vegada acreditat el defecte del producte pel departament de Postvenda, s’originarà un saldo a favor del Client per a futures compres a GUARESPA equivalent al preu de venda actual del producte sempre que aquest preu no excedeixi del pagat pel Client. En aquest últim cas, el saldo a favor del Client serà igual al preu pagat originàriament per aquest producte.

En el cas que el producte presentat com a defectuós no tingués realment tal defecte, GUARESPA podrà efectuar un càrrec al propietari del producte de 15 € més IVA en concepte de despeses de manipulació i comprovació per part del departament de Postvenda.

En aquest supòsit, el client disposarà de 15 dies per a recollir de GUARESPA el seu producte a ports deguts (a càrrec del Client) des que li sigui comunicada la desestimació. La demora en la recollida del producte, una vegada superat el termini de 15 dies, reportarà un cost afegit en concepte de magatzematge de 3 € més IVA per dia. GUARESPA podrà retenir el producte fins al complet pagament de les quantitats degudes. Una vegada transcorreguts 90 dies des de la comunicació de la desestimació, GUARESPA podrà, a més, exigir la retirada immediata del producte, previ abonament de les despeses d’enviament i magatzematge.

La garantia quedarà automàticament invalidada en aquests supòsits:

 • Per pèrdua o manipulació de qualsevol de les etiquetes de control del fabricador i/o dels intermediaris del canal de distribució i/o de GUARESPA.
 • Quan la causa dels danys o de l’avaria sigui deguda a la utilització incorrecta, la inaplicació de les instruccions del manual que l’acompanya, així com accidents, ús indegut, cops, trencaments, sinistres o avaries produïdes per altres causes no atribuïbles a les condicions normals de funcionament.
 • Quan es tracta de reparacions de manteniment, ajust, revisió o neteja.
 • L’ús en ambients no adequats (amb pols, exposats a la llum solar directa, amb vibracions, amb temperatures extremes [inferior al 5 °C i superior a 40 °C], humitat fora de límits [inferior a 10% i superior al 95%] i preses de corrent sense protecció de presa de terra, ni protecció de sobretensions).
 • Per un ús indegut del programari instal·lat o per utilització d’un programari il·legal.

 • Per danys causats com a conseqüències de virus o atacs informàtics.

 • Per existir un cicle de vida inferior al període de garantia establert.

 • Quan es tracti de productes no destinats a la venda a consumidors finals (OEM, bulk i similars) que hagin estat comercialitzats a un consumidor final sense estar integrats en un ordinador o perifèric.

GUARESPA no respondrà en cap cas davant el Client o tercers per pèrdues o danys directes, indirectes, derivats o connexos amb l’objecte del contracte actual o l’incorrecte funcionament del producte, incloent accidents a persones, danys a béns diferents de l’objecte del contracte o pèrdua de beneficis. Qualsevol compromís i obligacions del Client resultants de les garanties existents entre ell i els seus clients que excedeixin a les anteriors indicades i que no hagin estat acceptades per GUARESPA de manera escrita i expressa, seran per compte exclusiu del Client.

XII. LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

GUARESPA no atorga cap garantia ni respon de la falta d’idoneïtat dels productes per als fins pretesos pel Client.

El Client és l’únic responsable de l’ús o instal·lació dels productes, així com del seu correcte emmagatzematge, obligant-se a defensar, indemnitzar i mantenir indemne a GUARESPA de qualssevol costos, honoraris, danys, reclamacions, despeses o procediments derivats d’aquesta responsabilitat.

GUARESPA no serà en cap cas responsable de qualsevol cost, càrrec o mal en què s’hagi incorregut a conseqüència de qualsevol incompliment pel Client de les seves obligacions derivades de les presents Condicions Generals de Venda, ni de la violació pel Client de qualsevol llei o reglamentació en matèria de protecció al consumidor, sanitat i ordre públic.

XIII. LIMITACIÓ D’EXPORTACIÓ

El Client reconeix que els productes objecte de venda per GUARESPA poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i que sense les autoritzacions per a exportar o re-exportar de les autoritats competents no es pot vendre, arrendar, cedir o transferir els productes venuts ni utilitzar-los per a qualsevol altre propòsit que no sigui el pactat. El Client és el responsable de complir amb tals provisions i regulacions.

En particular, el Client es compromet a respectar les disposicions legals de control de les exportacions promulgades pels EUA així com la legislació promulgada per la Unió Europea i pels seus Estats membres en aquest sentit.

XIV. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

La propietat intel·lectual i/o industrial de les marques comercialitzades, de l’oferta, la informació adjunta a aquesta, dels productes i/o dels serveis, així com el programari, etc., incorporats o relatius a aquests, pertany als corresponents titulars d’aquests drets, per la qual cosa queda expressament prohibida la seva còpia total o parcial o cessió d’ús a favor de tercers, sense el previ consentiment exprés del titular, així com la seva utilització pel Client per a altres fins que no siguin l’emplenament de la comanda.

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial provinents o relacionats amb dades o documents proporcionats o elaborats per GUARESPA, continuaran en poder d’aquesta, excepte pacte en contra, no atorgant al Client cap mena de dret o llicència en relació amb la informació o material transmès.

El Client no podrà, sense l’autorització prèvia per escrit de GUARESPA o, en el seu cas, del fabricador o proveïdor, modificar, alterar, tapar, o ometre les marques o noms comercials en els productes.

XV. CONDICIONS GENERALS

Si alguna estipulació de les presents Condicions Generals de Venda fos considerada nul·la, il·legal o d’impossible compliment, això no afectarà la validesa i eficàcia de les restants estipulacions.

XVI. CAS FORTUÏT I FORÇA MAJOR

GUARESPA no serà responsable per l’incompliment total o parcial o el retard en el compliment de les seves obligacions enfront del Client, si estigués motivat per un cas fortuït o de força major que afecti tant a GUARESPA com als seus proveïdors o transportistes, inclosos els supòsits de vaga, altres contingències laborals o industrials, manca o impossibilitat d’obtenció de productes, etc. Si la causa es prolongués durant més d’1 mes, qualsevol de les parts podrà donar per anul·lats i sense efecte les comandes de productes en curs, sense que això reporti indemnització o cap compensació en favor del Client.

XVII. POLÍTICA DE PRIVACITAT

GUARESPA reconeix la importància de protegir la privacitat i drets dels seus Clients i garanteix el correcte tractament de la mateixa respectant al màxim la legislació vigent.

El Client, en registrar-se a la web de GUARESPA, accepta expressament el tractament de les seves dades de caràcter personal conforme es recull en el següent enllaç: https://guarespa.com/politica-de-privadesa

XVIII. LLEI APLICABLE I FUR

Les presents Condicions Generals de Venda es regiran i interpretaran conforme a la legislació vigent en el territori espanyol.

En cas de litigi, les parts contractants se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona amb expressa renúncia de qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Ultima modificació: 25 de maig de 2020