REGLAMENT pel torneig de THE RED CATHEDRAL.

Classificatori pels nacionals

El guanyador del torneig, obtindrà una plaça per la final nacional de The Red Cathedral que tindrà lloc a Madrid.

Les FASES FINALS NACIONALS seran organitzades i gestionades directament per Devir, per tant, serà qui confirmi asistencia, dia, hora i lloc. Les despeses de viatge i allotjament, així com altres despeses personals, hauran de ser assumides per les pròpies persones classificades.

Estructura del torneig

Hi podrà participar tothom que sigui major de 10 anys, sigui nascut o visqui a Catalunya i conegui les normes del THE RED CATHEDRAL bàsic.

Les places disponibles seran limitades. Si se superen les inscripcions, les places s’ocuparan per rigorós ordre d’inscripció.

El preu de la inscripció és gratuït, però, serà necessari fer la preinscripció a: www.guarespa.com/red-cathedral/registre.

Les partides començaran a les 10 del matí, i l’hora aproximada de finalització serà les 14h. Pel bon funcionament de les partides, preguem puntualitat a tots els participants.

La competició es desenvoluparà exclusivament amb el joc bàsic de THE RED CATHEDRAL no s’utilitzen expansions.

La inscripció i participació al Campionat Nacional de THE RED CATHEDRAL pressuposa el coneixement i acceptació de les regles del joc, així com la seva regulació.

En cas de dubte o conflicte, l’àrbitre o responsable de la supervisió de cada torneig tindrà l’última paraula, respectant sempre les regles del joc i les del reglament general de cada campionat.

L’organització es reserva el dret d’expulsar qualsevol jugador amb actitud antiesportiva.

L’organització es reserva el dret de solucionar com cregui convenient qualsevol punt no previst a aquestes bases.

Format

En cada ronda, els jugadors seran distribuïts en taules de 3 o 4 jugadors (preferiblement 4) i s’agruparan per puntuacions similars.

Es jugaran 3 rondes de partides, una semifinal i una final amb els 4 millor classificats, amb una durada màxima de 45 minuts cada una de les partides.

El torneig es jugarà amb el joc bàsic de THE RED CATHEDRAL. No es permetrà la inclusió de les expansions o mini expansions.

Totes les partides de les rondes preliminars es jugaran amb el joc bàsic de THE RED CATHEDRAL, amb una preparació de la partida predeterminat per l’organització segons siguin taules de 3 o 4 jugadors. A la final es podrà utilitzar expansions o escenaris especials que seran explicats als particpiants les regles que excedeixin del joc bàsic.

S’iniciaran les partides amb el tauler pel costat bàsic, els ornaments, 4 banderes de propietat en el seu inventari i els comptadors de puntuació col·locats sobre la casella de 9 punts de reconeixement (2 de prestigi).

Puntuació

Les partides finalitzaran quan un jugador completi la seva 4a carta de catedral o quan s’exhaureixi el temps de la partida amb previ avís als jugadors.

La puntuació final es realitzarà de la mateixa manera que en una partida normal amb dues diferèncie: cada secció completada atorgarà 3 punts i cada lloseta de taller col·locada boca avall restarà 1 punt de prestigi en finalitzar la puntuació.

En cas d’empat, guanyarà el jugadorque hagi completat més seccions. Si han completat les mateixes seccions, el que més ornaments hagi col·locat serà el guanyador. Si segueix haventhi un empat, se li afegeix un tercer criteri de desempat, guanyarà el jugador amb menys recursos sobrants després de la conversió final a punts de prestigi.

El sistema de puntuació de ronda va concorde al lloc en el qual ha quedat cada participant en cada partida: 5 punts al 1r, 2 punts al 2n, 1 punt al 3r i 0 punts al 4t. Les taules de 3, puntuarà per: 2 punts al 1r, 1 punt al 2n, 0 punts al 3r.

En cas d’empat en el marcador de puntuació, se sumen els punts de les posicions dels jugadors empatats i es divideix entre ells, arrodonint cap avall. Es farà de la mateixa forma si tres jugadors acaben amb la mateixa quantitat de punts de victòria.
exemple: tres jugadors estan en segona posició després del guanyador, llavors cada jugador rebria 1 punt segons el sistema de puntuació.

Al final de cada partida s’aparellaran en funció de la puntuació que tinguin fins a aquest moment. D’aquesta manera, els jugadors amb 5 punts s’agruparan en les mateixes taules, els de 3 en unes altres, etc.

Semifinals i final

Quan finalitza la fase prèvia, participaran les 16 persones amb més victòries.

Taula semifinal 1: 1r – 8è – 9è – 16è
Taula semifinal 2: 2n – 7è – 10è – 15è
Taula semifinal 3: 3r – 6è – 11è – 14è
Taula semifinal 4: 4t – 5è – 12è – 13è

La Final es jugarà a 4 jugadors, amb els guanyadors de cadascuna de les taules de les semifinals.

Temps i joc lent

El temps límit per cada partida és de 45 minuts, si s’acaba el temps i la partida no ha finalitzat, es repartiran les posicions seguint els CRITERIS DE DESEMPAT.

Els jugadors han d’utilitzar el temps dels seus torns de manera prudent independentment de la complexitat de la situació i complir amb els límits de temps especificats. Els jugadors han de mantenir un ritme que permeti que la partida acabi dins del límit de temps anunciat. Fer temps és totalment inacceptable. Els jugadors poden demanar a un jutge que observi si en la seva partida existeix joc lent; aquesta sol·licitud es complirà si és possible.

Conducta antiesportiva

La conducta antiesportiva no serà tolerada en cap moment. Els participants del torneig han de comportar-se de manera mesurada i respectable.

Els organitzadors investigaran aquests comportaments tan aviat com siguin avisats i actuaran per evitar la repetició d’aquest comportament, incloïen l’expulsió del torneig del participant si és necessari. Tots els incidents de conducta antiesportiva estaran subjectes a una revisió posterior per l’organització, jutges i, si s’escau, per Devir

La conducta antiesportiva inclou, però no està limitada a:

  • Insultar.

  • Comportar-se de manera que pugui crear un sentiment de molèstia, amenaça, intimitat o assetjament.

  • Discutir, insultar o actuar de manera bel·licosa contra organitzadors i jurat del torneig, jugadors o espectadors.

  • Violar la privacitat o seguretat personal de qualsevol participant, incloent-hi espectadors o personal.

  • Utilitzar les xarxes socials per a intimidar o avergonyir a altres participants.

  • No seguir les instruccions d’un organitzador o jutge del torneig.

Premis

Els dos primers classificats seran els premiats.

1r: Una Plaça per a la final nacional en Meeplefactory + joc de taula TZOLK’IN de DEVIR

2n: Joc de taula MINDBUG de DEVIR